GIỚI THIỆU PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC  ​​​​​​​BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TỈNH BẮC GIANG (Tháng 06/2023)

Thứ ba - 04/07/2023 21:39
GIỚI THIỆU
PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC 
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TỈNH BẮC GIANG
(Tháng 06/2023)
-----
        1. Vị trí, chức năng
Phòng Hành chính - Tổ chức là tổ chức thuộc Bệnh viện Ung bướu, có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất, triển khai thực hiện các lĩnh vực công tác về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, chế độ chính sách và bảo vệ chính trị nội bộ của Bệnh viện Ung bướu; tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động của lãnh đạo đơn vị; thực hiện công tác cải cách hành chính, công tác hành chính, quản trị, văn thư.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
a) Công tác tổ chức bộ máy:
- Tham mưu các nội dung Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các khoa, phòng không thuộc cơ cấu tổ chức các khoa, phòng cấu thành theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, khi đáp ứng các tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.
 - Tham gia xây dựng phương án tổ chức lại các khoa, phòng cấu thành trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
- Tham mưu xây dựng dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị trình Giám đốc Sở Y tế.
- Tham gia xây dựng, tham mưu ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của Bệnh viện và quy định chức năng, nhiệm vụ của các khoa, phòng trực thuộc.
b) Công tác tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng theo vị trí việc làm và chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động:
- Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức, người lao động: Căn cứ vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc và nhu cầu sử dụng hàng năm, Phòng Hành chính - Tổ chức tham mưu xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức, người lao động hoặc thuê hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Hoàn thiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức của đơn vị trình Sở Nội vụ thẩm định trước khi Bệnh viện tổ chức thực hiện.
- Tham mưu tổ chức thực hiện việc tuyển dụng viên chức theo thẩm quyền hoặc đề nghị Hội đồng tuyển dụng của tỉnh tuyển dụng, sát hạch; tuyển dụng và thuê lao động hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ trong tổng số lượng người làm việc của đơn vị. Việc tuyển dụng viên chức, ký hợp đồng lao động và ký thuê lao động hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ thực hiện theo đúng quy định hiện hành.
- Tham mưu ban hành Quyết định tuyển dụng, hết tập sự, ký kết, chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức và quyết định tuyển dụng, ký kết, chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động theo quy định của Luật Viên chức hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội và Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 của Quốc hội.
 c) Tham mưu thực hiện việc sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý đến tuổi nghỉ hưu đối với viên chức quản lý; đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chế độ, chính sách
 - Tham mưu việc bố trí, phân công công tác viên chức, người lao động trong đơn vị đảm bảo số lượng, đúng chuyên môn theo vị trí việc làm của từng khoa, phòng trực thuộc; theo dõi, giám sát việc phân công nhiệm vụ cho viên chức, người lao động và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức, người lao động của các khoa, phòng.
- Tham mưu thực hiện công tác quy hoạch viên chức quản lý theo hướng dẫn của Tỉnh ủy, quy định của UBND tỉnh và quy chế tổ chức, hoạt động của đơn vị.
- Tham mưu thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu, điều động, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ đối với cấp trưởng, cấp phó và tương đương các khoa, phòng trực thuộc theo quy định hiện hành và quy chế tổ chức hoạt động của đơn vị. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý đến tuổi nghỉ hưu phải bảo đảm đúng số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, quy định của UBND tỉnh và quy chế tổ chức, hoạt động của đơn vị.
 - Tham mưu triển khai việc đánh giá, phân loại viên chức và người lao động hàng năm theo quy định của pháp luật và quy chế tổ chức, hoạt động của đơn vị. Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại viên chức, người lao động về Sở Y tế để tổng hợp, theo dõi.
- Tham mưu việc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ nhân viên lên viên chức hạng IV; thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức hạng IV đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.
 - Tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức, người lao động của đơn vị bằng nguồn kinh phí tự chủ của đơn vị. Quyết định cử viên chức, người lao động của đơn vị tham dự các cuộc hội thảo, hội nghị, nghiên cứu khảo sát và học tập kinh nghiệm ở nước ngoài theo quy định của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.
 - Tham mưu thực hiện khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức, người lao động theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật và quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị.
- Thực hiện việc quản lý hồ sơ viên chức, người lao động. Lập và quản lý hồ sơ viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý hồ sơ viên chức, người lao động của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và Sở Nội vụ.
- Tham mưu giải quyết việc nghỉ hưu, thôi việc đối với viên chức, người lao động; giải quyết khiếu nại, tố cáo viên chức; người lao động thuộc phạm vi quản lý.
- Tham mưu ban hành Quyết định nâng lương, phụ cấp lương (nếu có) từ chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng II trở xuống; quyết định lương, phụ cấp (nếu có) đối với người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Tham mưu thực hiện chế độ, chính sách khác đối với viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật.
- Tham mưu thực hiện công tác cán bộ và thực hiện chế độ, chính sách theo phân cấp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và quy định của pháp luật hiện hành đối với Ban lãnh đạo (Giám đốc, Phó Giám đốc).
d) Tham mưu thực hiện việc điều động, tiếp nhận, biệt phái viên chức, người lao động:
- Tham mưu Quyết định điều động, biệt phái viên chức, người lao động giữa các khoa, phòng, bộ phận, tổ chức trực thuộc của đơn vị.
- Tham mưu Quyết định tiếp nhận viên chức từ các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh, điều động đến các khoa, phòng trực thuộc đơn vị; có văn bản đồng ý cho viên chức chuyển công tác đến các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh.
e) Thực hiện công tác văn thư:
Tổ chức thực hiện công tác văn thư theo đúng quy định về công tác văn thư; quản lý con dấu, chữ ký số, chứng thư số... tại Bệnh viện Ung bướu; thực hiện công tác thống kê, báo cáo trong hoạt động văn thư của đơn vị theo quy định; phối hợp, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện, đảm bảo thể thức của các văn bản của các khoa, phòng thuộc Bệnh viện trước khi ban hành.
f) Thực hiện công tác cải cách hành chính:
- Tham mưu xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; thực hiện quản lý chất lượng theo ISO vào công tác quản lý và các nội dung có liên quan tại đơn vị.
- Là đầu mối tổ chức đánh giá, kiểm tra, tổng hợp, thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất việc thực hiện công tác cải cách hành chính của đơn vị.
 g) Thực hiện công tác hành chính, quản trị, hậu cần:
- Tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản trị, hậu cần. Bảo đảm điều kiện, phương tiện làm việc, phục vụ công tác cho lãnh đạo đơn vị, viên chức, người lao động thuộc Bệnh viện theo quy định.
 - Đầu mối tổ chức thực hiện việc tiếp khách, hiếu, hỷ theo quy định của Nhà nước và theo Quy chế chi tiêu nội bộ; triển khai thực hiện xây dựng Cơ quan văn hóa và hoạt động tự vệ, đảm bảo giữ gìn vệ sinh, môi trường, an toàn, an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ...; tổ chức, quản lý, mua sắm, sửa chữa tài sản, thiết bị, vật tư... phục vụ hoạt động của đơn vị; xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế làm việc và nội quy hoạt động của Bệnh viện.
- Chịu trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, trang trí, khánh tiết tại đơn vị trong các ngày lễ, tết, hội nghị, hội thảo.
         - Tổ chức chỉ đạo và thực hiện công tác vận chuyển trong và ngoài bệnh viện. Sử dụng hợp lý, có hiệu quả các phương tiện vận chuyển của bệnh viện.
       - Đảm bảo cung cấp đủ về điện, nước sạch và xử lý nước thải.
 h) Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Bệnh viện giao.
 3. Cơ cấu tổ chức
a) Lãnh đạo: Trưởng phòng và 02 Phó Trưởng phòng
 - Trưởng phòng là người đứng đầu phòng Hành chính - Tổ chức, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện , Lãnh đạo Bệnh viện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng.
- Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công và được ủy nhiệm điều hành các hoạt động của phòng khi Trưởng phòng vắng mặt. 01 Phó Trưởng phòng phụ trách công tác tổ chức cán bộ, 01 Phó Trưởng phòng phụ trách công tác hành chính, quản trị.
b) Biên chế viên chức, người lao động của phòng Hành chính - Tổ chức thuộc biên chế chung của đơn vị theo Đề án vị trí việc làm của Bệnh viện phê duyệt thực hiện.
      
 
SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
 
4. Mối quan hệ công tác
 - Phòng Hành chính - Tổ chức chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Giám đốc và các Phó Giám đốc Bệnh viện.
 - Phòng Hành chính - Tổ chức chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nội vụ, Sở Y tế và các Sở có liên quan đến nhiệm vụ đươc giao.
- Phòng Hành chính - Tổ chức có nhiệm vụ phối hợp với các khoa, phòng, tổ chức thuộc đơn vị và các cơ quan chức năng có liên quan trên địa bàn tỉnh để giải quyết tốt nhiệm vụ được giao.
5. Kết quả hoạt động, thành tích đạt được của tập thể, cá nhân (05 năm gần nhất: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
5.1. Đối với tập thể:
* Danh hiệu thi đua:
 Phòng Hành chính  Tổ chức đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến liên tục 05 năm gần nhất (2018-2022);
* Hình thức khen thưởng:
Năm Hình thức
khen thưởng
Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2018 Giấy khen Số 1974/QĐ-SYT ngày 27/12/2018/của Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang khen thưởng “Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018”
2021 Bằng khen Số 36/QĐ-UBND ngày 08/012021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang khen thưởng tập thể “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020”
2021 Bằng khen Số 1720/QĐ-UBND ngày 17/08/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang khen thưởng tập thể “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”
2023 Bằng khen Số 49/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang khen thưởng tập thể “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022”
5.2. Đối với cá nhân:
Trên 98% viên chức, người lao động của Phòng Hành chính – Tổ chức được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và đạt danh hiệu “lao động tiên tiến”.
Có 01 cá nhân 02 năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”. 07 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen. Ngoài ra các cá nhân của phòng còn nhận được Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế, Giấy khen của Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế, Bằng khen của Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trong các hoạt động phong trào đoàn thể.
 

Tác giả: quyen quang

Nguồn tin: Phòng Hành chính – Tổ chức::

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ
  • Đang truy cập74
  • Máy chủ tìm kiếm22
  • Khách viếng thăm52
  • Hôm nay9,199
  • Tháng hiện tại246,913
  • Tổng lượt truy cập12,179,206
Bộ Y tế
Sở Y tế tỉnh Bắc Giang
Phap Diem
dmdc
giam dinh
tracuu
Cục quản lý khám chữa bệnh
chat luong
Cục quản lý Dược
dau thau
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi